I henhold til foreningens vedtægter, indkaldes hermed til generalforsamling i KVF. Generalforsamlingen afholdes d. 18. maj i Aalborg, i forbindelse med foreningens årsmøde…

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Indkomne forslag.
  4. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
  5. Orientering om budget og kontingenter for indeværende år
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.

Jf. foreningens vedtægter skal der i lige år vælges formand og 3 bestyrelsesmedlemmer og i ulige år 4 bestyrelsesmedlemmer. Desuden skal der hvert år vælges 2 suppleanter.

Bestyrelsen foreslår:
Stig Haumann Langsager, Odense Kommune
Helle Lunding, Ikast-Brande Kommune (modtager genvalg)
Lars Erik Skydsborg, Tønder Kommune (modtager genvalg)
Afløser for Roland Rasmussen, Kolding Kommune (er gået på pension)
Regina Steiniche, Aarhus Kommune, suppleant
7. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.
Jakob B, Mortensen, Lemvig Kommune
Peter Kaas Nielsen, Odense Kommune
Carsten Vinther-Okholm Larsen, Odensen Kommune, supp. (modtager genvalg)

  1. Kommende årsmøde.
  2. Foreningens faglige virke og nærmeste mål.
  3. Eventuelt.

Forslag, som et medlem ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes til formanden senest 2 uger før generalforsamlingen på e-mail: