Vision

KVF skal fremme driften og udviklingen af fremtidens vej- og trafikstruktur i Danmark. Dette gøres bl.a. ved

– At fremme den faglige videnvandring, viden og kompetence i medlemskredsen
– At KVF sætter vejsektoren på dagsordenen.

Mission

– At bidrage til en styrkelse af medlemmernes viden og kompetence og arbejde for sektorens position i samfundsdebatten
– At fremme, udvikle og koordinere vej- og trafiksektors metoder, ved at sætte vejsektoren på dagsordenen
– At formidle viden om løsninger af vej- og trafik opgaver og -udfordringer
– At fremme de kollegiale forhold og netværk
– At samarbejde med og rådgive KTC’s bestyrelse og faggruppen for trafik
– At fremme samarbejdet med sektormyndigheder og interessenter om forskning og udvikling
– At bidrage til den faglige vej- og trafiktekniske udvikling

KVF’s hovedaktiviteter

– Understøtte kollegiale netværk
– Skabe synlighed om og etablere samarbejde med eksisterende ERFA-grupper og netværk
– Arrangere eller støtte konference- og seminaraktiviteter inden for det vej- og trafiktekniske område
– Deltage i og øve indflydelse på debatten om vej- og trafiksektoren
– Påvirke udformningen af kommende love, cirkulærer o.l.
– Udpege medlemmer til deltagelse i udviklingsaktiviteter såsom vejregler, NVF, udviklingsprojekter, SAMKOM og lignende
– Informere i relevante fagtidsskrifter
– Deltage i metodeudvikling inden for den vej- og trafiktekniske sektor

Hvorfor en Kommunal Vejteknisk Forening?

Kommunerne har ansvaret for knap 70.000 km kommuneveje, hvilket svarer til ca. 95 % af det offentlige vejnet. Vejene omfatter en bred vifte af veje, lige fra bygader og landeveje til større omfartsveje, som alle har indflydelse på borgernes daglige færden, individuelt som kollektivt.

Ofte dukker der problemstillinger op, der er fælles for kommunerne. Det kan dreje sig om tekniske, forvaltningsmæssige og administrative forhold og metoder.

Et samvirke mellem kommunale medarbejdere kan derfor virke effektiviserende for vej- og trafikområdet og kompetenceudviklende for de kommunale medarbejdere.

Hvem kan blive medlem?

Foreningen er associeret Kommunalteknisk Chefforening (KTC) og som aktive medlemmer kan optages:

– Kommunale medarbejdere, der er beskæftiget med vej- og trafikforhold i en kommune, der betaler kontingent til KVF.

Kommunal repræsentation

KVF er repræsenteret i en række samarbejdsfora i sektoren. Af følgende liste fremgår det, hvor KVF deltager med en repræsentant og i hvilke fora, der er øvrig kommunal repræsentation.

Vejdirektoratet og kommunerne arbejder sammen om faglig udvikling inden for forskellige faglige områder. Samarbejdet giver værdi og nyttig viden for os som vejmyndigheder.

Målet og hensigten er desuden, at det i sidste ende skal være til gavn for trafikanter, borgere og erhvervsliv.

KVFs repræsentant: Lars-Erik Skydsbjerg

Læs mere…

Formålet med Vejforum er at give vejsektorens ledere og medarbejdere indsigt i den tekniske, organisatoriske, administrative og lovgivningsmæssige udvikling inden for vejområdet og dette områdes sammenhæng med hele transportsektoren.

Vejforum giver deltagerne information om den nyeste viden og teknologi inden for sektoren og skaber muligheder for networking.

KVFs repræsentant: Lars-Erik Skydsbjerg

Læs mere…

Vej, trafiksikkerhed og trafikfaggruppen arbejder med udvikling af en effektiv kommunal infrastruktur, sikkerhed for trafikanter og for en god sammenhæng imellem de kommunale og statslige infrastrukturinvesteringer.

Faggruppen er organiseret med en strategisk faggruppe samt to underfaggrupper, der behandler sager vedrørende Mobilitet, trafiksikkerhed, anlæg og drift og Kollektiv trafik, person- og godstransport.

KVFs repræsentant: Lars-Erik Skydsbjerg

Læs mere…

Nordisk Vejforums danske afdeling er tilsluttet det nordiske forbund Nordisk Vejforum (NVF) og har samme formål som Nordisk Vejforum.

KVFs repræsentant: Lars-Erik Skydsbjerg

Læs mere…

Rådet for Sikker Trafik er en privat sammenslutning af myndigheder og landsdækkende organisationer. Vores medlemmer er enten myndigheder, organisationer eller brancherepræsentanter som kan tilføre faglig viden.

KVFs repræsentant: Helle Schou

Læs mere…

Selskabets formål er at fremme interessen for den historiske udvikling af Danmarks veje og deres brug ud fra samfundsmæssige og tekniske synspunkter.

Formålet søges realiseret ved indsamling, og registrering af effekter samt kortlægning og bevaring af historisk interessante vejstrækninger og bygværker. Der samarbejdes i den forbindelse med andre relevante institutioner, selskaber og personer samt ved kontakt med tilsvarende institutioner i de andre nordiske lande.

KVFs repræsentant: Roland Rasmussen

Læs mere…

Byens Gulv er konferencen, der samler alle med interesse for byens liv, funktioner og materialer: Staten, kommuner, forsyningsselskaber, byplanlæggere, arkitekter, landskabsarkitekter, ingeniører, anlægsgartnere og leverandører

Byens Gulv er en endags-konference om og for alle, der arbejder med det, der er ”under knæhøjde” i byerne. Fra idéer, til skitser, planer, anlæg og drift – for pladser, torve, belægninger, beplantninger, klimatilpasninger, indretning, møbler osv. i byens rum.

KVFs repræsentant: Helle Schou

Læs mere…

Vejreglerne er vejsektorens grundlag for at planlægge, projektere, anlægge og drive vejinfrastrukturen i Danmark. På denne side finder du information om de enkelte vejregelgrupper, og du får en introduktion til Vejregelrådet, som er det øverste organ i Vejregelarbejdet. Du kan også finde det materiale, vi har i høring for tiden.

Læs mere…

Vejmyndighederne i Danmark har tætte samarbejdsrelationer om udvikling og praktisk drift af vintertjeneste. På denne side får du viden om Vinterudvalget, og nogle af de faglige ad hoc arbejdsgrupper, der er inden for vintertjeneste.

Læs mere…

VEJ-EU har fokus på de nære udfordringer og VEJ-EU’s kerneområder indenfor de tekniske discipliner. Formålet er at understøtte infrastrukturensektorens behov for ny viden og skubbe til en teknisk udvikling.

Læs mere…

Nordisk Vejforums danske afdeling er tilsluttet det nordiske forbund Nordisk Vejforum (NVF) og har samme formål som Nordisk Vejforum.

Læs mere…