Jeg er uddannet diplomingeniør, og har arbejdet med trafik og veje siden 2000. Jeg arbejder til daglig i Roskilde Kommunes trafikteam. Mine opgaver spænder bredt fra overordnet planlægning og udvikling, til anlæg og drift på trafikområdet. Jeg er uddannet trafiksikkerhedsrevisor og tilgængelighedsrevisor, så trafiksikkerhed og tilgængelighed er også blandt mine arbejdsopgaver. Derudover arbejder jeg med signalanlæg, herunder nyanlæg, optimering og drift samt gennemførelse af busprioriteringsprojekter.

Jeg har arbejdet med anlæg og drift af veje siden 2000, og ansat i Sorø Kommune. Arbejder i dag med anlægsprojekter, signalanlæg, bygværker, myndighedsopgaver, gadebelysning, gravetilladelser samt diverse spørgsmål indenfor området.

Jeg er civilingeniør og har beskæftiget mig med både drift og anlæg af veje siden 2003. I dag er jeg ansat i Køge Kommune, Teknik- og Ejendomsafdelingen, hvor jeg er projektleder på anlægsopgaver bl.a. trafiksikkerhedsprojekter, krydsombygning, byggemodning og etablering af cykelstier. Derudover arbejder jeg med myndighedsopgaver, gadebelysning og vejafmærkning samt vejmyndighed på 3. parts projekter.

Jeg har arbejdet med anlæg-, vej- og trafikopgaver siden 1986 og er i dag ansat hos Slagelse Kommune i Vej og Trafikafdelingen. Siden 2009 har mine kerneopgaver i Vej og trafikafdelingen været planlægning og ledelse af vejprojekter, alle former for vejmyndighedsopgaver, som f.eks. vejgodkendelser, udstykningssager og byggemodningssager i henhold til vejloven og privatvejsloven. Skilte- og vejafmærkningsopgaver. Bemærkninger til stjernehøringer i forbindelse med nye lokalplaner. Mit arbejde omfatter også Planlægning, drift- og vedligeholdelse af Kommunens lyssignalanlæg og Vejbelysning – herunder anlæg, udbud og kontrahering i samarbejde med det lokale forsyningsselskab. I alle mine arbejdsopgaver indgår 3 overordnede fokusområder; trafiksikkerhed, trafiksikkerhed og især trafiksikkerhed.

Min primære funktion er realiseringen af kommunens anlægsbudget, samt være bygherre på kommunale anlægsprojekter inden for infrastruktur, herunder etableringen og ombygning af veje, broer, bygværker, krydsombygninger, signalanlæg, cykelstier, fortove, trafiksikkerhedsprojekter m.m.
Jeg varetager anlægsprojekterne helt fra den spæde start, lige fra fastlæggelse af den overordnede strategi på området, overordnet projektledelse, økonomiske overslag, politiske indstillinger, interessentinddragelse, herunder borgermøder, projektering, rådgiverudbud, entreprenørudbud, licitationer, tilsyn, byggeledelse, arbejdsmiljøledelse, ansvar for projektøkonomi, 1 og 5 års gennemgang.
Desuden har jeg ansvaret for størstedelen af kommunens arealerhvervelser/ekspropriationer, hele processen fra afdækning af arealbehov, den politiske behandling, dialog med lodsejere, erstatningsfastsættelse, åstedsforretninger, inddragelse af landinspektører/rådgivere, eventuelle efterfølgende forløb i taksationskommissionen m.m.
Jeg er også den primære kontaktperson i kommunen for Vejdirektoratet og Banedanmark, og repræsenterer kommunen ved disses anlægsarbejder i kommunen, bla. i forbindelse med Vejdirektoratets forlængelsen af Kalundborgmotorvejen og Banedanmarks elektrificering. Her er jeg bindeleddet i mellem Vejdirektoratet, berørte borgere, administrationen/myndighed og kommunalbestyrelsen.
Jeg har også et bredt tværfagligt bidrag til andre af kommunen afdelinger herunder plan- miljø- og myndighedsafdelinger.

Jeg er uddannet ingeniør og har arbejdet indenfor vejsektoren siden 2009.

Jeg er ansat ved Haderslev Kommune i afdelingen Trafik, Anlæg og Ejendomme, hvor jeg er projektleder på anlægsopgaver indenfor vejområdet.

Jeg er uddannet diplomingeniør, og arbejder i Odense kommunes Park og Vej. Jeg arbejder som projektleder på anlægsprojekter indenfor vejområdet – primært bymidteprojekter, men også projekter indenfor trafiksikkerhed, signalanlæg og cykelstier.

Jeg er ansat i Vejdirektoratet og har siden 1997 været en fast del af SAMKOM-sekretariatet. SAMKOM er et samarbejdsforum mellem Vejdirektoratet og kommunerne (KTC, KL og KVF) omhandlende det samlede vejnet. Gennem årene har jeg stået for projektledelse, udførelse og kommunikation af forskellige SAMKOM-projekter. Jeg deltager i KVFs bestyrelse som repræsentant for Vejdirektoratet.

Suppleant til bestyrelsen

Jeg er ansat som vejmyndighed i Slagelse Kommune. Her har jeg mine primære arbejdsområder med vores private fællesveje og gadelys. Selvfølgelig al anden relation til trafiksikkerhed på den brede palet, bl.a. skiltning og afmærkning. Jeg har også en finger med i kampagner med Rådet for Sikker Trafik.

Jeg er nyligt indsat som suppleant i KVF.