Hermed indkaldes til KVF generalforsamling 2016 i henhold til foreningens vedtægter

12. maj 2016, kl. 12.30 – 13.30 (der indledes med frokost kl. 12.00, årsmødet starter kl. 11.00)
Køge Rådhus, Torvet 1, 4600 Køge, mødelokale ”Niels Juel”

Dagsorden

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Indkomne forslag.
  4. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
  5. Orientering om budget og kontingent for indeværende år.
  6. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.

Jf. foreningens vedtægter skal der i lige år vælges formand og 3 bestyrelsesmedlemmer.
Og der mangler p.t. 1 suppleant til bestyrelsen (vælges for et år).

Bestyrelsen foreslår:

Bente Rands Mortensen, som ny formand
Helle Schou, Roskilde, (genvalg til bestyrelsen),
Manohari Tissera, Køge (genvalg til bestyrelsen),
Roland Rasmussen (genvalg til bestyrelsen)

Herudover skal vælges to suppleanter til bestyrelsen.

  1. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.
  2. Kommende årsmøde, bestyrelsen foreslår torsdag den 18. maj 2017.
  3. Foreningens faglige virke og nærmeste mål.
  4. Eventuelt, herunder orientering om landsdækkende analyse af kommunal vejvedligeholdelse fra SAMKOM

Forslag, som et medlem ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes til formanden senest 2 uger før generalforsamlingen på e-mail:

Tilmelding til generalforsamlingen (og årsmøde) foretages via dette link