Vedtægter

På en stiftende generalforsamling den 28. november 2001 blev foreningen dannet og de første vedtægter blev lagt fast.

Siden er der foretaget mindre ændringer i vedtægterne:

 • Efter godkendelse på generalforsamling 15. maj 2014 (§§ 5 & 9)
 • Efter godkendelse på generalforsamling 6. maj 2010 (§§ 2 & 3 & 9)
 • Efter godkendelse på generalforsamling 12. maj 2005

Download KVF vedtægter som PDF dokument her

1.1 Foreningens navn er Kommunal Vejteknisk Forening. På engelsk anvendes Danish Society for Municipal Roads.

1.2 Foreningens hjemsted er den til enhver tid siddende formands adresse.

1.3 Foreningen associeres Kommunalteknisk Chefforening i Silkeborg.

2.1 Vision:

KVF skal fremme driften og udviklingen af fremtidens vej- og trafikstruktur i Danmark. Dette gøres bl.a. ved at fremme den faglige videnvandring, viden og kompetence i medlemskredsen, og ved at KVF sætter vejsektoren på dagsordenen.

2.2 Mission:

 • At bidrage til en styrkelse af medlemmernes viden og kompetence og arbejde for sektorens position i samfundsdebatten,
 • At fremme, udvikle og koordinere vej- og trafiksektorens metoder,ved at sætte vejsektoren på dagsordenen.
 • At formidle viden om løsninger af vej- og trafik opgaver og -udfordringer,
 • At fremme de kollegiale forhold og netværk
 • At samarbejde med og rådgive KTC’s bestyrelse og faggruppen for trafik,
 • At fremme samarbejdet med sektormyndigheder og interessenter om forskning og udvikling
 • At bidrage til den faglige vej- og trafiktekniske udvikling
Hovedaktiviteter vil være at:

 • Understøtte kollegiale netværk
 • Skabe synlighed om og etablere samarbejde med eksisterende ERFA-grupper og netværk
 • Arrangere eller støtte konference- og seminaraktiviteter inden for det vej- og trafiktekniske område
 • Deltage i og øve indflydelse på debatten om vej- og trafiksektoren
 • Påvirke udformningen af kommende love, cirkulærer o.l.
 • Udpege medlemmer til deltagelse i udviklingsaktiviteter såsom vejregler, NVF, udviklingsprojekter, SAMKOM og lignende

Informere i relevante fagtidsskrifter

 • Deltage i metodeudvikling inden for den vej- og trafiktekniske sektor
1. Som aktive medlemmer kan optages:

1.1 Kommunale medarbejdere, der er beskæftiget med vej- og trafikforhold

1.2 Kommuner, repræsenteret ved en vej- og/eller trafikteknisk ansat.

2. Som passive medlemmer kan optages:

2.1 Vejdirektoratets sektoraktiviteter, med enkelte personer, efter bestyrelsens bestemmelse.

2.2 Personer, der efter bestyrelsens skøn har en naturlig tilknytning til foreningens virke.

3. Bestyrelsen kan udnævne sådanne personer til æresmedlemmer, som foreningen vil hædre på grund af særlig fortjenstfuld indsats for foreningens virke.

4. Medlemmer under §4,stk. 1.1, der afgår fra aktiv tjeneste, kan bevare medlemskabet som passivt medlem.

5. Undlader et medlem, trods påkrav, at betale kontingent, kan bestyrelsen vedtage at betragte medlemmet som udtrådt.

1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Alle medlemmer er mødeberettigede. Alene medlemmer anført under § 4.1 er stemmeberettigede medlemmer.

2. Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af 2. kvartal. Indkaldelsen skal ske med 4 ugers varsel og skal indeholde dagsorden, meddelelser om valg og bestyrelsens indstilling til valgene.

3. Dagsordenen skal mindst omfatte følgende punkter:

3.a. Foreningen:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Indkomne forslag
4. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
5. Orientering om budget og kontingent for indeværende år
6. Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
7. Valg af revisor og suppleanter
8. Kommende årsmøder
9. Eventuelt

3.b. Foreningens faglige virke og nærmeste mål.
Skal indeholde bestyrelsen ideer og tanker for den kommende periode, fri drøftelser og evt. vedtagelser og kan lægge op til udtalelser.
Desuden drøftes foreningsudpegede medlemmers virke i diverse udvalg og arbejdet i diverse grupper.

4. Der kan stemmes ved fuldmagt på generalforsamlingen. Dog kan intet enkelt medlem stemme med mere end fem fuldmagter.

5. Spørgsmål eller forslag som et medlem ønsker behandlet på generalforsamlingen under 3.a. skal fremsendes til formanden senest 2 uger før generalforsamlingen.

6. Generalforsamlingen kan træffe beslutning i spørgsmål, som er optaget på dagsordenen. Beslutninger træffes ved simpel flerstemmighed.

7. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst en tredjedel af medlemmer ved skriftlig dagsorden kræver det. En ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest tre måneder efter at bestyrelsen har modtaget henvendelsen og sker efter reglerne for ordinær generalforsamling.

1. Bestyrelsen består af 1 formand og 7 medlemmer, samt 2 suppleanter. Sidstnævnte kan deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. Efter aftale deltager en repræsentant fra Vejdirektoratet som observatør.

2. Valgperioden er to år, og alle stemmeberettigede til generalforsamlingen er valgbare. Formanden og 3 medlemmer vælges på lige år og 4 bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter vælges på ulige år. Genvalg kan ske højst fire gange.

3. Såfremt et bestyrelsesmedlem får varig forfald, indtræder den bestyrelsessuppleant, der har størst anciennitet i bestyrelsen indtil førstkommende generalforsamlingsvalg.

4. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden.

5. Bestyrelsen træffer beslutninger i alle sager, der ikke efter vedtægterne eller generalforsamlingsbeslutninger henhører under generalforsamlingen. Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

6. Bestyrelsen tegnes af formanden og der kan meddeles prokura.

7. Bestyrelsen afholder møde, når formanden beslutter dette eller når to medlem anmoder herom.

8. Bestyrelsen kan nedsætte grupper i KTC-kredse, hvor der er interesse herfor og skal udpege formand efter indstilling fra medlemmerne i den aktuelle kreds.

9. Bestyrelsen kan beslutte samarbejde med enkelte vej- og trafikfaglige grupper, hvis medlemskreds opfylder ånden i § 4 og hvis forretningsorden kan godkendes af bestyrelsen.

10. Bestyrelsen udpeger medlemmer til udvalg og komiteer i Vejsektoren.

11. Bestyrelsen og udvalgenes udgifter (diæter og rejseudgifter efter statens regler) afholdes af foreningen og bestyrelsen kan benytte aflønnet medhjælp.

Generalforsamlingen vælger hvert år to revisorer og en revisorsuppleant.
1. Foreningens regnskabsperiode er fra 1. januar til 31. december.

2. Det reviderede regnskab for det afsluttede år forelægges og godkendes af generalforsamlingen. Budgettet og kontingent forelægges til orientering for generalforsamlingen.

3. Æresmedlemmer er altid kontingentfrie. Bestyrelsen kan lave regler for kontingentfritagelse af medlemmer, der er afgået fra aktiv tjeneste.

4. Kontingent fastsættes af bestyrelsen.

1. Foreningens primære medlemsblad er Teknik & Miljø.

2. Foreningen kan udgive eget blad eller nyhedsbrev.

3. Foreningen etablerer egen hjemmeside med relevante oplysninger om foreningen og dens virke.

4. Regnskab og budget skal være tilgængeligt på foreningens hjemmeside.

5. Foreningen kan afholde årsmøder.

Vedtægtsændringer vedtages af generalforsamlingen og kræver mindst 2/3 af de afgivne stemmer eller mindst halvdelen ved en ekstraordinær generalforsamling.
1. Såfremt der stilles forslag om foreningens opløsning, kræver forslagets vedtagelse mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede medlemmers stemmer.

2. Ved foreningens ophør tager bestyrelsen bestemmelse om foreningens formue.

Senest ændret efter godkendelse på generalforsamling 6. maj 2010.