KVF’s hovedaktiviteter

  • Understøtte kollegiale netværk
  • Skabe synlighed om og etablere samarbejde med eksisterende ERFA-grupper og netværk
  • Arrangere eller støtte konference- og seminaraktiviteter inden for det vej- og trafiktekniske område
  • Deltage i og øve indflydelse på debatten om vej- og trafiksektoren
  • Påvirke udformningen af kommende love, cirkulærer o.l.
  • Udpege medlemmer til deltagelse i udviklingsaktiviteter såsom vejregler, NVF, udviklingsprojekter, SAMKOM og lignende
  • Informere i relevante fagtidsskrifter
  • Deltage i metodeudvikling inden for den vej- og trafiktekniske sektor

 

Hvorfor en Kommunal Vejteknisk Forening?

Kommunerne har ansvaret for knap 70.000 km kommuneveje, hvilket svarer til ca. 95 % af det offentlige vejnet. Vejene omfatter en bred vifte af veje, lige fra bygader og landeveje til større omfartsveje, som alle har indflydelse på borgernes daglige færden, individuelt som kollektivt.

Ofte dukker der problemstillinger op, der er fælles for kommunerne. Det kan dreje sig om tekniske, forvaltningsmæssige og administrative forhold og metoder.

Et samvirke mellem kommunale medarbejdere kan derfor virke effektiviserende for vej- og trafikområdet og kompetenceudviklende for de kommunale medarbejdere.

Hvem kan blive medlemmer?

Foreningen er associeret Kommunalteknisk Chefforening (KTC) og som aktive medlemmer kan optages:

  • Kommunale medarbejdere, der er beskæftiget med vej- og trafikforhold i en kommune, der betaler kontingent til KVF.

Kommunal repræsentation

KVF er repræsenteret i en række samarbejdsfora i sektoren. Af følgende liste fremgår det, hvor KVF deltager med en repræsentant og i hvilke fora, der er øvrig kommunal repræsentation.

SAMKOM styregruppen:
KVFs repræsentant: Lars-Erik Skydsbjerg

Læs mere…

VEJFORUM repræsentantskab:

KVFs repræsentant: Lars-Erik Skydsbjerg

Læs mere…

KTCs faggruppe for Veje, Trafik og Trafiksikkerhed:
KVFs repræsentant: Lars-Erik Skydsbjerg

Læs mere…

NVF, DK-styrelsen:

KVFs repræsentant: Lars-Erik Skydsbjerg

Læs mere…

Rådet for sikker trafik:
KVFs repræsentant: Helle Schou

Læs mere…

Dansk Vejhistorisk Selskab:
KVFs repræsentant: Roland Rasmussen

Læs mere…

Byens gulv:
KVFs repræsentant: Helle Schou

Læs mere…

Kommunal repræsentation i vejregelgrupper:

Læs mere…

Kommunale repræsentanter i Vinterudvalget:

Læs mere…

Kommunale repræsentanter i VEJ-EUs bestyrelse

Læs mere…

Kommunale repræsentanter i NVF udvalg:

Læs mere…

Kommunale repræsentanter i Trafikdages organisation

Læs mere…