KVF’s hovedaktiviteter

  • Understøtte kollegiale netværk
  • Skabe synlighed om og etablere samarbejde med eksisterende ERFA-grupper og netværk
  • Arrangere eller støtte konference- og seminaraktiviteter inden for det vej- og trafiktekniske område
  • Deltage i og øve indflydelse på debatten om vej- og trafiksektoren
  • Påvirke udformningen af kommende love, cirkulærer o.l.
  • Udpege medlemmer til deltagelse i udviklingsaktiviteter såsom vejregler, NVF, udviklingsprojekter, SAMKOM og lignende
  • Informere i relevante fagtidsskrifter
  • Deltage i metodeudvikling inden for den vej- og trafiktekniske sektor

 

Hvorfor en Kommunal Vejteknisk Forening?

Kommunerne har ansvaret for knap 70.000 km kommuneveje, hvilket svarer til ca. 95 % af det offentlige vejnet. Vejene omfatter en bred vifte af veje, lige fra bygader og landeveje til større omfartsveje, som alle har indflydelse på borgernes daglige færden, individuelt som kollektivt.

Ofte dukker der problemstillinger op, der er fælles for kommunerne. Det kan dreje sig om tekniske, forvaltningsmæssige og administrative forhold og metoder.

Et samvirke mellem kommunale medarbejdere kan derfor virke effektiviserende for vej- og trafikområdet og kompetenceudviklende for de kommunale medarbejdere.

Hvem kan blive medlemmer?

Foreningen er associeret Kommunalteknisk Chefforening (KTC) og som aktive medlemmer kan optages:

  • Kommunale medarbejdere, der er beskæftiget med vej- og trafikforhold,
  • Kommuner, repræsenteret ved en vej- og/eller trafikteknisk ansat.

Kommunal repræsentation

De første grupper med personnavne er opgaver hvor KVF direkte har udpeget personer til deltagelse.

SAMKOM styregruppen:
KVFs repræsentant: Roland Rasmussen

Læs mere…

VEJFORUM repræsentantskab:

KVFs repræsentant: Roland Rasmussen

Læs mere…

KTCs faggruppe for Veje, Trafik og Trafiksikkerhed:
KVFs repræsentant: Roland Rasmussen

Læs mere…

NVF, DK-styrelsen:

KVFs repræsentant: Lars Erik Skydsbjerg

Læs mere…

Rådet for sikker trafik:
KVFs repræsentant: Helle Schou

Læs mere…

Dansk Vejhistorisk Selskab:
KVFs repræsentant: Hans Leth

Læs mere…

Byens gulv:
KVFs repræsentant: Bente Rands Mortensen

Læs mere…

Kommunal repræsentation i vejregelgrupper:

Læs mere…

Kommunale repræsentanter i Vinterudvalget:

Læs mere…

Kommunale repræsentanter i VEJ-EUs bestyrelse

Læs mere…

Kommunale repræsentanter i NVF udvalg:

Læs mere…

Kommunale repræsentanter i Trafikdages organisation

Læs mere…